Dang when like everyone was hurt

Dang when like everyone was hurt